Tỷ lệ vàng được ví von như một công thức thần thánh, đây là một phát hiện kỳ thú nhất trong lịch sử nhân loại. Nói to tát là thế, nhưng thật ra, tỷ lệ vàng là gì? Tỷ lệ Vàng là gì? Trong suốt lịch sử của thiết kế...