Những nền tảng mới của Samsung và Apple hứa hẹn tương lai tuyệt vời cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng chúng vẫn còn những vấn đề chưa thực tế cần phải giải quyết. Tuần rồi, Samsung đã công bố một kiến trúc phần cứng mới có tên gọi...